What is the "Shmashana"? Shmashana (Sanskrit: श ी त व न, Rome: Ś and tavana;...